Overzicht

Mijn kind gaat niet meer naar school

De scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en Maasland werken samen in het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Dit samenwerkingsverband heeft als wettelijke taak ervoor te zorgen dat voor alle leerlingen in de regio een passende onderwijsplaats in het voortgezet (speciaal) onderwijs wordt gerealiseerd.

Leerlingen, die langer dan 4 weken niet naar school gaan of voor wie schooluitval dreigt, worden daarom gevolgd en elke 6 weken besproken met leerplicht.

Als een leerling langdurig niet naar school gaat, kan ook de hulpverlening bij het overleg worden uitgenodigd.
Deze hulpverlener (bijvoorbeeld de voogd of de Jeugdbeschermer) kan dan de laatste stand van zaken m.b.t. de aanmelding bij de passende hulpverlening of de inzet hiervan, de positie op de wachtlijst en het perspectief op onderwijs toelichten.
Ook worden afspraken gemaakt over mogelijk uit te voeren acties en wie hiervoor het aanspreekpunt is.
Dit thuiszittersoverleg vindt eens per 6 weken plaats.

De ouders van de leerling worden per brief geïnformeerd als hun kind op dit overleg besproken wordt.