Zoeken

Ontwikkelingsperspectief

Voor de volgende leerlingen moeten scholen verplicht een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen:

  • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs
  • leerlingen in het praktijkonderwijs (Voor elke leerling in het praktijkonderwijs moet het bevoegd gezag met ingang van 1 augustus 2014 een ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling.)
  • leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier voortgezet onderwijs
  • leerlingen die tijdelijk zijn geplaatst op een andere school of instelling. (Voor deze leerling stelt het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief vast binnen 6 weken na definitieve plaatsing van de leerling.)

Inhoud van het ontwikkelingsperspectief
Voortgezet speciaal onderwijs:
In elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan. De onderbouwing bevat in elk geval de belemmerende en stimulerende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces.
Regulier voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs:
In elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan. De onderbouwing bevat in elk geval de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces. De afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning.

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs, en daarmee ook op het ontwikkelingsperspectief.

Wie stelt het ontwikkelingsperspectief vast en stelt het bij?
Het bevoegd gezag stelt het ontwikkelingsperspectief vast, nadat het hierover op overeenstemming gericht overleg met de ouders heeft gevoerd. In het vso krijgt het bestuur hiervoor advies van de Commissie voor Begeleiding (voor cluster 3 en 4) of de Commissie voor Onderzoek (voor cluster 1 en 2). De school evalueert het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij.

Ontwikkelingsperspectief