Overzicht

Steunpunt Onderwijs

Steunpunt Onderwijs is een onderdeel van de Stichting Zorg voor Onderwijs. Steunpunt Onderwijs voert activiteiten uit in opdracht van het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Deze activiteiten zijn gericht op scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en hun leerlingen.

Steunpunt Onderwijs voert verschillende activiteiten uit:

  • Onderwijsondersteuning

Steunpunt Onderwijs heeft onderwijsondersteuningsspecialisten in dienst, die actief zijn in de scholen voor voortgezet onderwijs. Zij ondersteunen scholen in de begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. In een aantal gevallen begeleiden zij ook leerlingen met extra ondersteuning. De onderwijsondersteuningsspecialisten vormen samen met de orthopedagoog en psychologen van het Steunpunt Onderwijs een team. De teamleden delen hun expertise en bespreken, indien nodig, de meer ingewikkelde casussen met elkaar.

  • Extra of zware ondersteuning toekennen

Steunpunt Onderwijs geeft Toelaatbaarheidsverklaringen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs af en de aanwijzingen voor leerwegondersteuning. Ook wordt via de ondersteuningsteams in de scholen door middel van een kort advies traject van de onderwijsondersteuningsspecialist in kaart gebracht welke  extra ondersteuning de leerling nodig heeft.

  • Onderzoek

De orthopedagoog en psychologen van het Steunpunt Onderwijs kunnen onderzoeken uitvoeren naar intelligentie, didactische vorderingen, sociaal-emotionele problematiek en dergelijke. Steunpunt Onderwijs doet onderzoek bij nieuwkomers in Nederland om het juiste onderwijsniveau van de jongere te kunnen adviseren. Ook wordt onderzoek gedaan bij leerlingen om te bepalen wat de onderwijsbehoeften zijn of wat het passende onderwijsniveau is.

  • Organisatie thuiszittersoverleg

Thuiszitters worden geregistreerd en zeswekelijks besproken met leerplicht en op afroep de betrokken hulpverlening.  Het doel is om het traject van deze leerlingen te volgen en zodra het mogelijk is een advies te formuleren over een passend onderwijsaanbod.

  • De bovenschoolse voorziening InZicht

In de bovenschoolse voorziening worden leerlingen opgevangen die tijdelijk niet passen in (hun) school. Het betreft vaak leerlingen die voor de veiligheid van medeleerlingen en docenten tijdelijk niet toelaatbaar zijn in het regulier onderwijs. Ook leerlingen die (tijdelijk) zijn vastgelopen in het regulier onderwijs kunnen worden geplaatst in de bovenschoolse voorziening. InZicht is gevestigd in Schiedam en heeft 39 leerlingplaatsen voor leerlingen uit het Samenwerkingsverband.  Gedurende het schooljaar kunnen meerdere leerlingen gebruikmaken van één leerlingplaats. De hoofddoelstelling van de bovenschoolse voorziening is om leerlingen te begeleiden bij hun leerproces, zodat ze weer terug kunnen naar een passende onderwijsplek. Zo voorkomt InZicht dat de leerlingen thuis zitten en/of onnodig in het speciaal onderwijs komen.