Overzicht

Steunpunt Onderwijs

Steunpunt Onderwijs is een onderdeel van de Stichting Zorg voor Onderwijs. Steunpunt Onderwijs voert activiteiten uit in opdracht van het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Deze activiteiten zijn gericht op scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en hun leerlingen.

Steunpunt Onderwijs voert verschillende activiteiten uit:

Steunpunt Onderwijs heeft onderwijsondersteuningsspecialisten in dienst, die actief zijn in de scholen voor voortgezet onderwijs. Zij ondersteunen scholen in de begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. In een aantal gevallen begeleiden zij ook leerlingen met extra ondersteuning. De onderwijsondersteuningsspecialisten vormen samen met de orthopedagoog en psychologen van het Steunpunt Onderwijs een team. De teamleden delen hun expertise en bespreken, indien nodig, de meer ingewikkelde casussen met elkaar.

  • Toekennen extra of zware ondersteuning.

Steunpunt Onderwijs geeft Toelaatbaarheidsverklaringen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs af en de aanwijzingen voor leerwegondersteuning. Ook wordt via de ondersteuningsteams in de scholen door middel van een kort advies traject van de onderwijsondersteuningsspecialist in kaart gebracht welke  extra ondersteuning de leerling nodig heeft.

De orthopedagoog en psychologen van het Steunpunt Onderwijs kunnen onderzoek uitvoeren naar intelligentie, didactische vorderingen, sociaal-emotionele problematiek en dergelijke. Steunpunt Onderwijs doet onderzoek bij nieuwkomers in Nederland om het juiste onderwijsniveau van de jongere te kunnen adviseren. Ook wordt onderzoek gedaan bij leerlingen om te bepalen wat de onderwijsbehoeften zijn of wat het passende onderwijsniveau is.

Thuiszitters worden geregistreerd en in geval van wettelijk verzuim besproken met leerplicht. Het doel is om de voortgang in het traject van deze leerlingen te volgen en zodra het mogelijk is een advies te formuleren over een passend ondersteuningsaanbod.

In de bovenschoolse voorziening worden leerlingen opgevangen die tijdelijk niet passen in (hun) school. Het betreft vaak leerlingen die voor de veiligheid van medeleerlingen en docenten tijdelijk niet toelaatbaar zijn in het regulier onderwijs. Ook leerlingen die (tijdelijk) zijn vastgelopen in het regulier onderwijs kunnen worden geplaatst in de bovenschoolse voorziening. InZicht is gevestigd in Schiedam en heeft 39 leerlingplaatsen voor leerlingen uit het Samenwerkingsverband.  Gedurende het schooljaar kunnen meerdere leerlingen gebruikmaken van één leerlingplaats. De hoofddoelstelling van de bovenschoolse voorziening is een compleet beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en hen te begeleiden bij hun leerproces, zodat zij kunnen uitstromen naar een passende onderwijsplek.
Zo voorkomt InZicht dat de leerlingen thuis zitten en/of onnodig in het speciaal onderwijs komen.

Als leerlingen na het voortgezet (speciaal) onderwijs uitstromen naar mbo kunnen zij daarbij worden begeleid door de overstapcoach van het Steunpunt Onderwijs. De school meldt een leerling die begeleiding nodig heeft bij de overstap aan bij het Steunpunt Onderwijs. Leerlingen waar de school zorgen of vragen over heeft, kunnen worden besproken op de Doorstroomtafel. Als leerlingen uitstromen richting (begeleid) werk of dagbesteding kunnen zij worden begeleid door Stroomopwaarts.